Biz kimiz

Web sitemizin adresi: http://ugura9.sg-host.com.

Hangi ki?isel bilgileri ne ama?la topluyoruz

Yorumlar

Ziyaret?iler sitede yorum b?rakt???nda yorum formunda g?sterilen verileri ve ayr?ca istenmeyen yorum tespitine yard?mc? olmak i?in ziyaret?inin IP adresi ve taray?c? bilgisi metnini de toplar?z.

E-posta adresinizden olu?turulmu? anonimle?tirilmi? bir metin (hash olarak da adland?r?l?r) Gravatar hizmetine, servisi kullan?p kullanmad???n?z? g?rmek i?in, sa?lanabilir. Gravatar servisinin gizlilik politikas? ?u adrestedir: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuzun onaylanmas?ndan sonra profil resminiz yorumunuzla birlikte herkese g?r?n?r.

Ortam

G?rselleri web sitesine y?klerseniz, g?m?lm?? konum verileri (EXIF GPS) i?eren g?rseller y?klemekten ka??nmal?s?n?z. Web sitesi ziyaret?ileri, web sitesindeki g?rsellerden herhangi bir konum bilgisini indirip ??karabilir.

?leti?im formlar?

?erezler

Sitemize bir yorum b?rak?rsan?z, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi ?erezlerde kaydetmeyi se?ebilirsiniz. Bunlar size kolayl?k sa?lamak i?indir, b?ylece ba?ka bir yorum b?rakt???n?zda bilgilerinizi tekrar doldurman?z gerekmez. Bu ?erezler bir y?l s?resince kal?r.

E?er giri? sayfas?m?z? ziyaret ederseniz, taray?c?n?z?n ?erezleri kabul edip etmedi?ini belirlemek i?in ge?ici bir ?erez ayarlayaca??z. Bu ?erez hi?bir ki?isel veri i?ermez ve taray?c?n?z? kapatt???n?zda at?l?r.

Giri? yapt???n?zda, giri? bilgilerinizi ve ekran g?r?nt?leme se?iminizi kaydetmek i?in birka? ?erez kaydedece?iz. Giri? ?erezleri iki g?n ve ekran se?enekleri ?erezleri bir y?l boyunca kal?r. “Beni hat?rla” se?ene?ini se?ereniz, giri?iniz iki hafta boyunca devam eder. Hesab?n?zdan ??k?? yaparsan?z, giri? ?erezleri kald?r?lacakt?r.

Bir makaleyi d?zenler veya yay?nlarsan?z taray?c?n?za ek bir ?erez kaydedilir. Bu ?erez hi?bir ki?isel veri i?ermez ve sadece d?zenledi?iniz makalenin yaz? kimli?ini g?sterir. 1 g?n sonra zaman a??m?na u?rar.

Di?er sitelerden g?m?len i?erik

Bu sitedeki makaleler g?m?l? i?erik (?r. videolar, g?rseller, makaleler, vb.) I?erebilir. Di?er web sitelerinden g?m?len i?erik, ziyaret?inin di?er web sitesini ziyaret etmi? gibi, tam olarak ayn? ?ekilde davran?r.

Bu web siteleri sizin hakk?n?zda veri toplayabilir, ?erez kullanabilir, ???nc? taraf taraf?ndan g?m?lm?? ?eklide takip yapabilir ve bir hesab?n?z varsa ve bu web sitesinde oturum a?t?ysan?z, g?m?len i?erikle etkle?iminizi takip etme dahil olmak ?zere, bu g?m?len i?erikle etkile?iminizi izleyebilir.

Analiz

Verinizi kimlerle payla??yoruz

Verilerinizi ne kadar s?re tutar?z

Bir yorum b?rak?rsan?z, yorum ve meta verileri s?resiz olarak saklan?r. B?ylece, takip eden yorumlar?n?z? denetim kuyru?unda tutmak yerine otomatik olarak tan?yabilir ve onaylayabiliriz.

Web sitemize kay?t yapt?ran kullan?c?lar i?in (varsa) kullan?c? profilinde sa?lad?klar? ki?isel bilgileri de saklar?z. T?m kullan?c?lar ki?isel bilgilerini istedikleri zaman g?rebilir, d?zenleyebilir veya silebilir (kullan?c? ad? de?i?tirme hari?). Web sitesi y?neticileri de bu bilgileri g?rebilir ve d?zenleyebilir.

Verileriniz ?zerindeki haklar?n?z neler

Bu sitede bir hesab?n?z veya yorumlar?n?z varsa, bize sa?lad???n?z veriler dahil olmak ?zere, hakk?n?zda tuttu?umuz ki?isel verilerin d??a aktar?lm?? bir dosyas?n? almay? isteyebilirsiniz. Ayr?ca, hakk?n?zda tuttu?umuz t?m ki?isel verileri de silmeyi isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya g?venlik ama?lar?na uymak zorunda oldu?umuz hi?bir veriyi i?ermez.

Verinizi nereye g?nderiyoruz

Ziyaret?i yorumlar? otomatik istenmeyen yorum alg?lama servisi arac?l???yla kontrol edilebilir.

?leti?im bilgileriniz

Ek bilgi

Verinizi nas?l koruyoruz

Hangi veri ihlali prosed?rlerimiz var

Hangi ???nc? taraflardan veri al?yoruz

Kullan?c? verileriyle ne tip otomatik karar verme ve/veya profilleme yap?yoruz?

Sanayi bakanl??? kamuyu ayd?nlatma y?k?ml?l???